جزوه آمار در شهرسازی

جزوه آمار در شهرسازی

جزوه آمار در شهرسازی با کد 0009 با فرمت pdf

مشخصات فایل

تعداد صفحات 113
حجم 1967 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


آمار توصیفی          

تعاریف اولیه

اندازهگیری و مقیاسسازی

مقیاس اسمی

مقیاس ترتیبی

مقیاس فاصلهای

مقیاس نسبتی

متغیر

داده

جدول آماری

جدول فراوانی برای دادههای گسسته

جدول فراوانی برای دادههای پیوسته

پارامترهای مرکزی و پراکندگی

پارامترهای مرکزی

پارامترهای پراکندگی

نمودارهای آماری

نمودار میلهای

نمودار دایرهای

هیستوگرام (نمودار ستونی)

چنبر فراوانی و منحنی فراوانی

احتمال

فضای نمونه و پیشامد

اعمال روی پیشامدها

احتمال   

مدل احتمال روی فضای نمونه متناهی

مدل احتمال یکنواخت

شمارش نقاط نمونه

اصل ضرب و اصل جمع

جایگشت

جایگشتr  شیء متمایز ازn  شیء

جایگشت اشیاء غیر متمایز

افراز مجموعهr  شی متمایز

ترکیب

متغیرهای تصادفی و توزیعهای احتمال

متغیر تصادفی

فضای نمونه گسسته و پیوسته

متغیر تصادفی گسسته و پیوسته

توزیعهای احتمال گسسته

توزیع تجمعی

خواص تابع توزیع تجمعی در متغیر تصادفی گسسته

توزیعهای احتمال پیوسته

خواص تابع توزیع تجمعی در متغیر تصادفی پیوسته

توزیع نرمال

خواص منحنی نرمال

سطوح زیر منحنی نرمال

توزیعهای نمونهای

نمونه تصادفی و توزیع نمونهای

نمونه تصادفی

پارامتر و آماره

توزیع نمونهای

توزیع نمونهای میانگین نمونه

توزیع نمونهای واریانس نمونه

توزیع نمونهای

دادههای استاندارد

ضریب همبستگی

کاوش دادهها

نمودار پراکنش

ضریب همبستگی خطی نمونهای

رگرسیون

رگرسیون خطی 

 

 

برای بهتر متوجه شدن موارد مطرح شده قسمتی از جزوه را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم :


 

آمار توصیفی

١.١ تعاریف اولیه

در اصطلاح عامیانه آمار به معنای ثبت و نمایش اطلاعات عددی در مورد یک موضوع، مثلا  ثبت و نمایش تعداد بیکاران ، تعداد تصادفات رانندگی، میزان محصولات کشاورزی،جمعیت شهر تهران و غیره میباشد. ولی علم آمار امروزه دارای مفهومی بسیار وسیعتر از این کاربرد عامیانه است.

تعریف ١.١.١ آمار یک روش علمی است كه برای جمع آوری، تلخيص، تجزيه و تحليل، تفسير و به طور كلی برای مطالعه وبررسی مشاهدات بهكار گرفته میشود.

از فنون آماری برای مقاصد زیر استفاده میشود:

  1. برای تبديل دادهها به اطلاعات.
  2. برای بررسی صحت و سقم فرضيات.
  3. برای تعيين اعتبار و پايايی تحقيقات.

تعریف ١.١.٢ روشهایی که بوسیله آنها میتوان اطلاعات جمع آوری شده را تنظیم، طبقه بندی و خلاصه نمود و آنها رابوسیله نمودارهایی نمایش داد به آمار توصیفی موسوم است.

برای معرفی این روش ها نیاز به برخی اصطلاحات داریم که در ادامه به معرفی آنها میپردازیم.

تعریف ١.١.٣ مجموعه افراد یا اشیاءی را که میخواهیم یک یا چند ویژگی درباره آنها را مطالعه کنیم، یک جمعیت یاجامعه آماری می نامیم. هر یک از افراد یا اشیاء را یک عضو جمعیت مینامند و تعداد اعضای جمعیت را اندازه جمعیتمینامند.

مثلا جمعیت ماشین هایی که در دو سال گذشته به بازار آمدهاند از نظر قدرت ترمز، یا جمعیت نوزادانی که در سال گذشته به دنیا آمده اند از نظر مصرف شیر خشک.

جمعیت آماری ممکن است با پایان و یا بی پایان باشد.

* مثلا  جمعیت افرادی که در دو سال گذشته به دنیا آمده اند با پایان، ولی جمعیت افرادی که از فروردین امسال به بعد به دنیا می آیند، بی پایان است.

مطالعه یک به یک افراد جمعیت، به علت هزینه زیاد و کمی وقت یا نداشتن امکانات کافی، اغلب مقدور نیست. بنابراین قسمتی از جمعیت را به جای تمام آن به نام نمونه در نظر میگیریم.

تعریف ١.١.۴ زیر مجموعهای از جمعیت که طبق یک قاعده و ضابطه خاصی برای مطالعه صفتی از جمعیت انتخاب میشودرا یک نمونه گویند. تعداد اعضای نمونه به اندازه نمونه مرسوم است.

برای حفظ بی طرفی و کسب حقیقت اغلب نمونه هایی را در نظر میگیرند که انتخاب آنها کاملا  شانسی باشد. اینگونه نمونه ها را نمونه های تصادفی مینامند و در عمل برای استخراج آنها از قرعه کشی یا جدولی به نام جدول اعداد تصادفی و درعصر ما از کامپیوترها کمک میگیرند.

برای مطالعه ویژگی های یک جمعیت و یا نمونه ای از آن، باید دانسته هایی را که از راه پرسشنامه یا طرح و آزمایش درآزمایشگاه بدست

می آیند، به زبان اعداد در آورده و سپس این اعداد را طبق اصولی تجزیه و تحلیل و تفسیر کرد.

٢.١ اندازهگیری و مقیاس سازی

فرض کنید کهa  یکی از افراد جمعیتπ  وt  یک ویژگی مورد مطالعه باشد. مثلا  سیب های یک باغ را جمعیتπ  وa  رایکی از سیب ها در نظر بگیرید. ویژگیt  برایa  ممکن است:

  1. وزن سیب باشد ← که امری است کمی.
  2. یا تردی سیب باشد ←که امری است کیفی.

منظور از اندازه گیری ویژگیt  درa ، اطلاق یک عدد حقیقیx  بهa  طبق ضابطهای مشخص میباشد. به سخنی دیگرx  تابعی ازa  به صورت (x = f(a است. این تابع یاx  را مقیاس و طرز تعیین عددx  را اندازهگیری و یا مقیاس سازی میگویند. اگرویژگیt  وزن سیب باشد میتوان عددx  را با مقیاس وزن مثلا  بر حسب گرم پیدا کرد. ولی اگر ویژگیt  تردی سیب باشد مقیاسی شناخته شده برای اندازهگیری و پیدا کردنx  در دست نیست.

با این حال سیب شناسان میتوانند منظور از تردی سیب را تعریف نمایند و مقیاسی برای تردی سیب معرفی کنند. باید توجه داشت که نوع عددی که نماینده وزن است با عددی که نماینده تردی است با هم تفاوت دارند. مثلا  میتوان گفت که وزن یک سیب دو برابر وزن سیب دیگر است ولی این بیان در مورد تردی مفهومی ندارد.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود