پروژه راهسازی

پروژه راهسازی

پروژه راهسازی دارای 48صفحه با فرمت پی دی اف می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 48
حجم 424 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی مقاله مهندسی عمران

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


ﺻﻮرت ﭘﺮوژه

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻠﻲراه

ﮔﺰارش ﻣﺮاﺣﻞﭘﺮوژه

ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲراه

 ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﺮﺿﻲراه

ﻗﻮﺳﻬﺎی اﻓﻘﻲ

دور

 ﺗﻌﺮﻳف روﺳﺎزی

ﻗﻮﺳﻬﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﺧﻤﻬﺎ

 ﭘﻼن راه

ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ(ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺮوﻛﻨﺮ)

ﻃﺮح روﺳﺎزی راه

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت EXP1  

قسمتی از متن :


1-  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه  

  ﭘﺮوژه ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺴﻴﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ:  

ﻛﻤﺮﺑﻨﺪی ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮی ﺑﺼﻮرت ﺑﺰرﮔﺮاه ﭼﻬﺎر ) دو  ﺧﻂ رﻓﺖ ودو  ﺧﻂ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ1,492 ﺑﺮاﺑﺮ
ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ   ﺑﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺎط اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺟﺒﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه

ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل و  ﺷﻤﺎﻟ ﻐﺮب ﻫﻤﺪان ﻧﻘﺸﻪﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮداری ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی زﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ :   Sheet No. C2 
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارای ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  
 دارای آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺳﺮد در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ .
   رﻳﺰش ﻧﺰوﻻت ﺟﻮی در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و  ﻣﺴﺘﺎن زﻳﺎد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﺑﺎﻋﺚ ﻳﺦ زدﮔﻲ زﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود1 ﻣﺘﺮﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺮف و ﻳﺦ ﺑﺮ روی زﻣﻴﻦ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ .

در ﺑﻬﺎر ﻋﻤﻞ ذوب ﺷﺪن ﻳﺦ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد .

در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺧﺎک ﺧﺸﻚ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮباﺳﺖ .

‐  ﻧﻮع ﺧﺎک ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل زاﮔﺮس واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻧﻮع ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی آذرﻳﻦ و ﭘﺮ ﻣﻘﺎوت اﺳﺖ. 
    ﻣﻮارد درﺧﻮاﺳﺘﻲ:

 1.  ﻣﺴﻴﺮ ﻳﺎﺑﻲ روی ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ)   (1:2000 ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس .

2. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻴﺐ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ راه

3. ﻃﺮاﺣﻲ ﻗﻮﺳﻬﺎی اﻓﻘﻲ ( ﻗﻮﺳﻬﺎی داﻳﺮه ای و ﻗﻮﺳﻬﺎیﻛﻠﻮﺗﻮﺋﻴﺪ )

4. ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻋﺮضﻗﻮﺳﻬﺎ

5. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺑﻠﻨﺪی(دور)


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود