تحلیل و بررسی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﮐﺎر آﺋﯿﻦ

تحلیل و بررسی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﮐﺎر آﺋﯿﻦ

تحلیل و بررسی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ-ﮐﺎر آﺋﯿﻦ دارای144 صفحه میباشد با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 144
حجم 1541 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی مقاله معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

فهرستمطالب:


ﻫﺪف
ﮐﺎرﺑﺮد ﺣﺪود
ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺰاﻣﯽ
ﺗﻌﺎرﯾﻒ
ﻋﻼﯾﻢ
ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﯿﮑﺮ ﺑﻨﺪی ﺳﺎزه ای
ﮐﻠﯽ ﺿﻮاﺑﻂ
ﮔﺮوه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻨﺪی ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻫﻤﯿﺖ
ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﮑﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ایﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه
محاسبه ساختمان ها در برابر نیروی زلزله
ملاحظات کلی
نیروی جانبی ناشی از زلزله
روش تحلیل استاتیکی معادل
حرکت زمین
روش تحلیل دینامیکی طیفی یا روش تحلیل مدها
روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی
تغییر مکان جانبی نسبی طبقات
اثر پی دلتا
مشخصاتسازه از تراز پایه تا رویشالوده
نیروی جانبی زلزله وارد بر اجزای ساختمان و قطعات الحاقی
نیروی جانبی زلزله موثر بر دیافراگم ها
افزایش بار طراحی در ستون های خاص
طراحی اجزای ساز ای
قطعات نما
کنترل سازه
سازه های غیر ساختمانی
ترکیب نیروی زلزله با سایر نیروها
ظوابط ساختمان های با مصالح بنایی غیر مسطح
ظوابط به صورت کامل توضیح داده شده است
پیوست ها
درجه بندی خطر نسبی زلزله در شهرها و نقاط مهم ایران
ضوابط خاص برای سازه های فولادی مقاوم در برابر زلزله
جزئیات روش تحلیل دینامیکی طیفی
زمان تناوب اصلی نوسان پاندول های وارونه،برج ها ،دودکش ها و سایر ساختمان های مشابه
اثر پی – دلتا
دیافراگم ها

 

قسمتی از متن :


ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ـ آﺋﯿﻦ ﮐﺎر
ﻫﺪف

ﻫﺪف از ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮایﻃﺮح و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود: اﻟﻒ :ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ، ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎی ﺧﻔﯿﻒ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺪون وارد ﺷﺪن آﺳﯿﺐ ﻋﻤﺪۀ ﺳﺎزه ای ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ب :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ّ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد2 ﮔﺮوه ، 10 در ﺑﻨﺪ در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎی ﺧﻔﯿﻒ و ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤ ﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﮔﺮوه 10 ﺑﻨﺪ ﺧﺴﺎرات ﺳﺎزه ای و ، ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه ای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ. پ :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد 1 ﮔﺮوه ، 10 درﺑﻨﺪ در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ، ﺑﺪون آﺳﯿﺐ ﻋﻤﺪه ، ﺳﺎزه ای، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ. زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ « زﻟﺰﻟﻪ ﻃﺮح ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، زﻟﺰﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آن و ﯾﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن، در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، 50 ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ از ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ده درﺻﺪ.زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻔﯿﻒ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری زﻟﺰﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آن و ﯾﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎی ، ﺑﺰرگ ﺗﺮ 50 از آن،در ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،ﺑﯿﺶ ﺗﺮاﺳﺖ 99/5 از درﺻد…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود