تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی

تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی

تحقیق نظریهٔ انرژى مازاد با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 14 صفحه تهیه شده است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 14
حجم 39 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب : 


نظریهٔ انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئى 

نظریه رفع خستگی

مقایسهٔ نظریات انرژى مازاد و رفع خستگى

نظریهٔ پیش تمرینى

نظریهٔ غریزى مکدوگال (Mcdogal)

نظریهٔ اجتماعى گروس (Gross)

نظریهٔ پستالوژى (Pestalozzi)

نظریهٔ بازپیدائى (Recapitulation Theory) 

پیام آرامش 

نظریه مفهوم گرایی ابزاری

هدفهای آموزشی از دیدگاه برونر

چهار عامل مهم در فعالیتهاى آموزشى در نظریه برونر

رشد ذهنى از دیدگاه برونر 

کاربرد نظریه برونر در فرآیند تدریس و یادگیرى 

نظریه برونر 

فردریک فروبل(Froebel, Friedrich)

قسمتی از متن :


نظریه رفع خستگی
براساس نظریهٔ پاتریک – Patrikنظریهٔ رفع خستگى با عنوان تنشزدائى – Relaxation Theoryاخیراً مورد توجه قرار گرفته است. انسان کنونى در فضاى پُر تحولى که قرار گرفته است روزبهروز باید با تغییرت مختلف روبهرو شده و آنها را تحمل نماید و با توجه به اینکه از لحاظ جسمى و روانى ظرفیت محدودى دارد در مقابل تغییرات روزبهروز فزاینده گاهى مقاومت خود را از دست داده و به شیوههاى ارتباطى غیرعادى و ناسالم پناه مىبرد. پیشرفت تمدن، رشد مشاغل: پیچیدگى روز افزون زندگى و انجام کارهائى که به جنبش و حرکت بیشتر نیاز ندارد به همراه هزاران نتیجهٔ ناخواستهٔ تمدن، خستگى و فشار روحى را به ارگانیسم انسانى وارد مىآورد، بهطورىکه در وضعیت کنونى سرگرمىهاى افراد نیز حالت تکرارى به خود گرفته و خستگى افراد را بیشتر مىکند و بیشتر این وضعیتها به قول اریک فرام – Arich Frommناشى از گسست رابطهٔ طبیعى بین انسان و محیط مىباشد. 
 مقایسهٔ نظریات انرژى مازاد و رفع خستگى
مفاهیم مربوط به نظریات انرژى مازاد و رفع خستگى با یکدیگر تناقضى ندارد هر چند که در ظاهر اینچنین استنباط مىشود. هر دو این نظریه تحت شرایط متفاوتى عمل مىنمایند. در هر دو نظریه تأثیر بازى در سلامت جسم ضرورى تشخیص داده شده و فعالیت، حرکت و جنبش عنصر لازم بازى تلقى شده است و در نظریات فوق تلویحاً هدفدار بودن بازى تأیید شده، تفریح، سرگرمى و نشاط نیز جزو کیفیت بازى معرفى شده است. 
نظریهٔ پیش تمرینى
نظریات پیش تمرینى در بازى اعتقاد دارند فعالیتهائى را که کودکان در بازى انجام مىدهند در واقع نوعى آماده سازى آنها براى زندگى آینده است و در بازى فعالیتهائى تمرین مىشود که براى آیندهٔ فرد ضرورى است. نظریات پیش تمرینى این اندیشهٔ در خور توجه را مطرح مىکنند که بازى فرصت مهمى در اختیار فرد قرار میدهد تا فعالیتها و مهارتهاى لازم را در مراحل بعدى زندگى تمرین نماید و بازى عاملى است که براى رشد نیروهاى خام و آماده سازى آنها براى استفاده در زندگى به کار گرفته میشود… 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود